Reklamační řád

internetového obchodu vonvit.cz zastoupeného majitelem a provozovatelem Jaromírem Vondrou, IČ 10698167, DIČ CZ9805070165 (neplátce DPH), zapsaným u ŽO Praha 15, č.j. ÚMČ P15 12616/2021/OŽ/JSk pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) s umístěním na internetové adrese www.vonvit.cz.


Uplatnění reklamace

1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není vhodné  k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající.

2. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

3. Kupující má právo u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží dle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Pokud by se tedy kupující rozhodl odeslat reklamované zboží prostřednictvím přepravní společnosti, bude kupujícímu ze strany prodávajícího uhrazeno poštovné a balné.

5. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh vady, čím se vady projevují). Písemné oznámení následně společně s reklamovaným zbožím odešle, popřípadě doručí osobně, na adresu sídla prodávajícího, které se nachází na adrese: Horolezecká 919/13, 102 00 Praha 10

6. V případě jakýchkoli komplikací či dotazů je možné prodávajícího kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@vonvit.cz nebo telefonicky na +420 605 117 797.

7. Prodávající nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím zboží.

8. Prodávající se zavazuje  informovat kupujícího nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamovaného zboží s reklamačním listem o stavu reklamace.
 

9. Reklamaci či vytčení vad, včetně samotného odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

10. Není-li oprava nebo výměna reklamovaného zboží možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy kupující může požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 


 

Vážený zákazníku / Vážená zákaznice,

pokud jste obdržel/a od mnou provozovaného internetového obchodu vonvit.cz poškozené, jakkoli závadné zboží či si přejete využít svého práva na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, prosím, zašlete dané zboží na adresu sídla e-shopu:  

  • Jaromír Vondra
  • Sídlo: Horolezecká 919/13, 102 00  Praha 10 
  • IČ: 10698167
  • Telefon: 605 117 797
  • E-mail: info@vonvit.cz

Reklamované zboží, prosím, nezasílejte na dobírku.
K reklamovanému zboží dále, prosím, přiložte vyplněný reklamační list, který naleznete níže a kopii dokladu o koupi daného zboží.

Samozřejmě máte v případě Vašeho zájmu také možnost, po telefonické či e-mailové dohodě, předat reklamované zboží na výše uvedené adrese sídla e-shopu k reklamaci osobně. 

Poznámka: Adresa sídla slouží jako korespondenční adresa, není tak veřejnou provozovnou s otevírací dobou. Prosím, pokud se rozhodnete předat zboží k reklamaci osobně, je potřeba se na osobním předání reklamovaného zboží předem domluvit prostřednictvím e-mailové schránky na info@vonvit.cz či telefonicky +420 605 117 797. Jakmile po předchozí domluvě dorazíte na adresu sídla, vyčkejte, prosím, na venkovním parkovišti. Přijdu za Vámi a reklamované zboží od Vás na místě převezmu, přičemž Vám bude předáno písemné potvrzení o uplatnění reklamace. 


 

Reklamace pro Vás bude vyřešena v co nejkratším možném intervalu. O vyřízení reklamace budete informován/a nejprve prostřednictvím e-mailové schránky, načež Vám bude k předmětnému zboží přiložen protokol o vyřízení reklamace.  


 

Reklamační list ke stažení (totožný s reklamačním listem dle čl. 8 VYŘÍZENÍ REKLAMACE obchodních podmínek) 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 22. července 2021.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů 

Internetový obchod vonvit.cz zastoupený majitelem a provozovatelem Jaromírem Vondrou, IČ 10698167, DIČ CZ9805070165 (neplátce DPH), zapsaným u ŽO Praha 15, č.j. ÚMČ P15 12616/2021/OŽ/JSk pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) s umístěním na internetové adrese www.vonvit.cz


Ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, avšak s výjimkami dle § 1837 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

a) Audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl po dodání porušen jejich obal. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jakýmkoli způsobem znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, CD-ROM, MC) pak zejména nesmí být porušen vnější igelitový přebal.

b) O dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu a to zcela nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

c) O dodávce zboží, které bylo jistým způsobem upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

d) O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo kupujícím z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží, má kupující nárok, aby mu prodávající vrátil částku odpovídající kupní ceně, včetně ceny dopravného. Kupující však nese náklady na dopravu, které jsou spojené s vrácením zboží. 

Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů
(je rovněž přílohou potvrzujícího e-mailu Tvojí objednávky)